مالیات بر مشاغل دفاتر اسناد رسمی

ماخذ: http://daftarkhana.blogfa.com/post-214.aspx

با سپاس و کسب اجازه از آقای محمد زارعی، سردفتر محترم دفتر اسناد رسمی 23 قم و صاحب وبلاگ " حقوق از نگاه حقوقی".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مالیات عبارت است از وجوهی است که افراد قسمتی از درآمد های خود را جهت هزینه های عمومی به دولت می پردازند در این نکته کوتاه بررسی باید ها و نباید ها از حوصله مقاله خارج است و صرفا به روش کلربردی و عملی آن می پردازد

 قبل از بررسی موضوع نکاتی قابل توجه است

1-سردفتر اسناد رسمی موضوع بند ب ماده 95 قانون مالیات های مستقیم تلقی می گردد

2- بایستی دفتر درآمد و هزینه را در سال قبل تهیه و ممهور به تاییدیه اداره امور مالیاتی قرار گرفته باشد

3- دفتر درآمد و هزینه در فروشگاه های لوازم التحریر قابل دسترسی می باشد

4- جریمه فقدان دفتر درآمد و هزینه بیست درصد مالیات متعلقه می باشد (ماده 193 )

5-رد دفاتر درآمد و هزینه مشمول جریمه ای معادل ده درصد مالیات متعلقه می باشد (ماده 193)

6- دفتر تمبر و درآمد دفتر خانه که جزء دفاتر قانونی قانون ثبت محسوب می گردد از لحاظ مالیاتی دفاتر قانونی محسوب نمی گردد (آیین نامه تهیه دفاتر )

7- معافیت موضوع ماده 101 به سردفتر تعلق می گیرد و شخص حقیقی محسوب می گردد

8- میزان معافیت در سال 1392 مبلغ یکصد میلیون ریال می باشد (بند 37 قانون بودجه 92 )

9- عدم تسلیم اظهارنامه موجب عدم برخورداری از معافیت می گردد . (ماده 101)

10-مالیات بر درآمد حقوق کارکنان موضوع ماده 82 الی 92 موضوع جداگانه ای محسوب می گردد

11- مالیات بر ارزش افزوده موضوع جداگانه ای است که تابع قانون خاص می باشد .

12-عدم تسلیم اظهارنامه  توسط مشمول بند الف و ب وماده 95 موجب تعلق جریمه ای معادل چهل درصد مالیات متعلق می باشد

13-طبق ماده 131 طریق محاسبه به شرح ذیل است

الف – تا مبلغ 30,000,000 ریال 15% که کل مبلغ 4,500,00 ریال

ب-تا مبلغ 100,000,000 ریال نسبت مازاد 30,000,000 ریال 20% که کل مبلغ 14,000,000ریال

ج -تا مبلغ250,000,000 ریال نسبت مازاد 100,000,000ریال 25% که کل مبلغ 37,500,000ریال

د- تا مبلغ1,000,000,000 ریال نسبت مازاد 250,000,000 ریال 30% که کل مبلغ 225,000,000ریال

 

 بنابراین سه روش جهت اظهارنامه مالیات مشاغل سردفتر اسناد رسمی مجود دارد

 اول – ارائه دفاتر قانونی

 ارائه دفاتر قانونی وتنظیم اظهارنامه بر مبنای آن بدین گونه است که دفتر درآمد و هزینه توسط سردفتر تکمیل به گونه ای در یک صفحه برای هر ماه اختصاص یافته و میزان حق التحریر و گواهی امضا در آن درج می گردد صفحه هزینه جهت هزینه های قانونی از جمله پرداخت حقوق کارمندان، خرید لوازم، لوازم التحریر ، اوراق ، دفاتر ، آب، برق ، گاز ، تلفن ،پرداخت اجاره بهای محل، 15% پرداخت پاداش کارمندان، 15 % سهم دفتریار و ده درصد بابت واریزی به کانون و هزینه های جاری مورد استفاده قرار گیرد لذا در پایان سال ما به التفاوت درآمد و هزینه ، درآمد سردفتر تلقی می گردد که پس از کسر معافیت موضوع ماده 131 قرار می گیرد

به طور مثال          

      درآمد 512,186,366               هزینه 312,186,366  

که دویست میلیون درآمد خالص می گردد

درآمد مشمول مالیات  100,000,000=100,000,000 معافیت ماده  101-200,000,000

4,500,000=%15*30,000,000

14,000,000=%20*70,000,000

مالیات متعلق                                         18,500,000=14,000,000+4,500,000

دوم – خود اظهاری در اجرای ماده 158

قانون مالیات ها جهت احترام به کرامت انسانی و شخصیت و هویت والای انسانی به سازمان امور مالیاتی این اختیار را اعطا کرده است که اظهار نامه های اشخاص را بدون رسیدگی بپذیرد و تنها یک شرط درآن قابل اجرا می باشد که تعدادی از آنها به عنوان نمونه گیری مورد رسیدگی قرار می گرید بنابراین درج هرگونه شرط دیگری تحت عنوان تفاهم نامه توافق نامه و یا دستور العمل اجرایی ماده 158 خلاف قانون می باشد

در این مورد میزان حق التحریر اسناد و گواهی امضا و سایر درآمد ها در یک سال مالی یعنی اول فرودین ماه الی پایان اسفند ماه محاسبه می گردد و پس از کسر 40 در صد هزینه های دفتریار و پاداش کارمندان و ده درصد کانون مابقی به عنوان درآمد محسوب می گردد . به منظور کسر هزینه های دفترخانه هر ساله ضریبی مشخص می گردد که جهت سال 1392 ضریب 40 درصد پیش بینی گردیده است سپس میزان معافیت موضوع ماده 101 را کسر،بنابراین ماخذ مالیات مشخص می گردد

به طور مثال

307,311,819=%60*512,186,366

ماخذ مالیات قبل از کسر مالیات          122,924,728=%40*307,311,819

ماخذ مالیات                         22,924,728=100,000,000-122,924,728

مالیات تعلق گرفته                                3,438,709=%15*22,924,728

سوم-تشخیص علی الراس

 در این روش صرفا تسلیم اظهارنامه با پرداخت وجهی به عنوان علی الحساب یا بدون آن امکان پذیر است. در این صورت اداره امور مالیاتی ظرف یک سال و سه ماه مهلت رسیدگی و ابلاغ برگ تشخیص را دارد (ماده 157 )و در صورت عدم صدور برگ تشخیص تا مهلت فوق درآمد اظهاری در اظهارنامه، قطعی تلقی می گردد. در رسیدگی علی الراس، دفتر تمبر ملاک محسوب می گردد (البته به عنوان درآمد و جرائم نداشتن دفاتر اخذ می گردد) و در این صورت  طبق بخشنامه (قدیمی) فقط پاداش کارکنان و سهم دفتریار، هزینه محسوب می گردد و 10 درصد کانون هزینه تلقی نمی گردد سپس مبلغ بدست آمده در ضرایب ضرب می گردد که ضریب دفاتر اسناد رسمی 30 درصد می باشد و پس از کسر معافیت سالانه درآمد مشمول مالیات مشخص می گردد

به طور مثال

358,530,456=%70*512,186,366

ماخذ مالیات قبل از کسر مالیات          107,559,137=%30*358,530,456

ماخذ مالیات                           7,559,137=100,000,000-107,559,137

مالیات تعلق گرفته                                  1,133,870=%15*7,559,137

/ 1 نظر / 220 بازدید
عمو

سلام عمو بقول عموطباطبایی ضریب 30 به 32 افزایش یافته وما 32 درصد زدیم شب بخیر