حالا حالاها نباید منتظر حذف دفتر ثبت ( دفتر سردفتر ) از دفاتر اسناد رسمی بود.

مواد مستند عدم حذف دفتر :


از قانون ثبت :
ماده 49- وظایف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است:
ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون
ماده 55 مسئول دفتر باید نمره و تاریخ ثبت را با تعیین دفتری که سند در آن ثبت شده در روی هر سندی که ثبت می شود قید کرده و به امضای خود ممضی و به مهر دائره ثبت برساند.
ماده 56- اسناد باید حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشیه سجل و ظهر، ثبت شود.
ماده 65- امضای ثبت سند پس از قرائت آن بتوسط طرفین معامله یا وکلای آنها دلیل رضایت آنها خواهد بود.
ماده 67- ثبت سند باید برای شخص بیسواد قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر ثبت قید و از طرف معتمد امضاء گردد معامله کننده بیسواد نیز باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد.
از آئین نامه ق ثبت :
ماده‌ 1 ـ اداره‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ دارای‌ دفاتر زیر خواهد بود: ( اصلاحی‌ 8/11/1380)
1 ـ دفتر املاک‌.
2 ـ دفتر نماینده‌ املاک‌.
3 ـ دفتر املاک‌ توقیف‌ شده‌.
4 ـ دفتر ثبت‌ موقوفات‌.
5 ـ دفتر گواهی‌ امضا.
6 ـ دفتر سپرده ‌ها.
7 ـ دفتر توزیع‌ اظهارنامه ‌ها.
8 ـ دفتر املاک‌ مجهول‌ المالک‌.
9 ـ دفتر ثبت‌ شرکتها.
10 ـ دفتر اسناد رسمی‌.
11 ـ دفتر ثبت‌ قنوات‌.
12 ـ دفتر آمار و ثبت‌ اظهارنامه‌.
ماده‌ 2 ـ کلیه‌ دفاتر نامبرده‌ در ماده‌ قبل‌ باید مجلد بوده‌ و به‌ استثنای‌ دفتر توزیع‌ اظهارنامه‌ و دفتر املاک‌ مجهول‌ المالک‌ بقیه‌ دفاتر باید تمام‌ صفحات‌ آن‌را در بدو امر دادستان‌ شهرستان‌ محل‌ یا نماینده‌ او شماره‌ گذاشته‌ و امضا کرده‌ و به‌ مهر دادسرا ممهور و مجموع‌ عده‌ صفحات‌ را در صفحه‌ اول‌ و آخر دفتر با تمام‌ حروف‌ ذکر و قید نماید. ( اصلاحی‌ 1323)
ماده‌ 4 ـ دفاتر نامبرده‌ در ماده‌ یک‌ مادام‌ که‌ صفحه‌ سفید دارد مورد عمل‌ و پس‌ از اتمام‌ آن‌ مسئول‌ دفتر باید تعداد شماره‌ های‌ ثبت‌ را در آخر دفتر قید وبسته‌ نمونه‌ (امضا) نماید. ( اصلاحی‌ 8/11/1380 )


از قانون دفاتر اسناد رسمی :
ماده 18- کلیه اسناد در دفترخانه های اسناد رسمی و در اوراق مخصوص که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار دفترخانه قرار داده می شود تنظیم و فقط در یک دفتر به نام دفتر سردفتر نامیده می شود ثبت میگردد دو ثبت سند بامضای اصحاب معامله و سردفتر و دفتر یار خواهد رسید مگر آنکه دفترخانه فاقد دفتریار باشد.


از آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317:
ماده 1: دفاتر اسناد سمی باید مجلد بوده وتمام صفحات آن را در بدو امر مدعی العموم بدایت محل یا نماینده او شماره گذارده به امضاء خود ممضی و به مهمر پارکه مهر نماید.
ماده 2: مجموع عدة صفحات هر دفتر را باید مدعی العموم یا نمایندة او با تمام حروف در صفحه اول و آخر دفتر با ذکر تاریخ قید کند.

ماده3 : دفاتر ثبت اسناد مادام که صفحة سفید دارد استعمال می شود و پس از تمام شدن متصدی دفتر ذیل آن را بسته و در ضمن صورتمجلسی که بلافاصله پس از آخرین ثبت دفتر نوشته می شود ختم دفتر را قید کرده و امضاء می نماید.
ماده 5. کلیة سردفتران و دفتریاران و نمایندگان موظفند اسناد و دفاتر را مطابق نمونه ای که داده اند امضاء نمایند.

از آئین نامه های بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14- 17-19-20-24-28-37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 17 دی ماه 1354.
ماده11- دفترخانه ها باید دارای دفاتر ذیل باشند:
1- یک نسخه دفتر ثبت اسناد که پلمب شده و اسناد در آن ثبت می شود.

از طرح اصلاح قانون دفاتر ( مواد تصویبی).


ماده 14 طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران :
کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی ، ازدواج و طلاق حداکثر ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون به صورت الکترونیک تنظیم و ثبت خواهد شد.
ثبت اسناد در دفاتر مذکور از طریق شبکه و به صورت برخط در بانک جامع اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضبط می گردد.
تبصره 1 : اسناد تنظیمی در دفاتر مذکور علاوه بر امضای طرفین باید به امضای سردفتر برسد.
تبصره 2 : آئین نامه چگونگی ثبت الکترونیک ، نحوه اقدام در موارد قطعی شبکه و عدم امکان استفاده از سیستم های الکترونیک ، زمان بندی تبدیل به روش ، نحوه تنظیم و نگهداری دفاتر و چگونگی دسترسی به اطلاعات مربوط به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده 16 طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران :
سردفتر پس از تنظیم و ثبت سند ، تصاویر سوابق مربوط را از سامانه دریافت و گواهی نموده و در اختیار طرفین قرار می دهد. چنانچه مرجع قضایی ملاحظه سوابق را ضروری بداند ، امکان دسترسی مرجع به مذکور به بانک اطلاعات مربوطه فراهم خواهد شد.
نحوه و ترتیب دسترسی به موجب مقررات آئین نامه موضوع ماده 18 این قانون خواهد بود.
ماده 18 طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران:
سردفتران و دفتریاران مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از آئین نامه ، بخشنامه ها و دستورالعمل اجرایی که رئیس قوه قضائیه برای آنها مقرر می دارد و نیز بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان ثبت متابعت نمایند. همچنین مواد 49 تا 69 قانون ثبت اسناد و املاک کشور در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق نیز جاری است.
ماده 45 طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران :
شوراهای عالی، کانون های استان ها و کلیه سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مکلفند همکاری و هماهنگی لازم جهت تهیه و استقرار سخت افزارها ، نرم افزارها و فرم های مورد نیاز ثبت اسناد رسمی و وقایع ازدواج و طلاق در دفاتر را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عمل آورند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است سیاستگذاری و اقدامات لازم جهت دسترسی سریع و آسان اشخاص به ثبت رسمی را فراهم نماید.

از قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه:
ماده46ـ به منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهرهوری در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام میشود:
بند (و): سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است:
(2)ـ در راسـتای توسـعه سامانه یکپارچه ثبـت اسناد رسـمی و امـلاک، نسبـت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.
ماده48ـ به منظور توسعه دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک وعرضه خدمات الکترونیک و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیک و کاهش اسناد کاغذی اقدامهای زیر انجام می‌شود:
( ب) ـ سند الکترونیکی در حکم سند کاغذی است مشروط بر آن که اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد.
ماده 211-(بندم): سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند، به‌نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به کارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراهم شود
(2)ـ در راسـتای توسـعه سامانه یکپارچه ثبـت اسناد رسـمی و امـلاک، نسبـت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

/ 11 نظر / 96 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ارش

نه حاجی منظور ما هم همون دفتر کوچکه

کاوندی

آقای پیر محمدی سلام ، این متن رو یادتون رفت در آخر مطلبتون اضافه کنید : "این پست صرفا جهت ناامید کردن سران دفاتر می باشد .

67شهریار

سلام -همکار عزیز شما با سازمان نسبتی دارید که میخواهید اینقدر برای دفاتر اسناد سخت بگیرید؟؟؟!!!

سردفتری ازقم

باسلام دوست عزیز اگرممکن است درمورد جایگاه ومبانی قانونی شروع ثبت آنی نیز نقدوبررسی بفرمایید .یعنی اینکه آیا اجرای این طرح مستند به قانون بوده و یا برخلاف قانون دفاتر وقانون ثبت انجام شده است ؟ ضمنا خیلی به خود زحمت تجزیه وتحلیل ندهید علیرغم مستنداتی که جنابعالی فرمودید نایب رییس کمیسیون حقوقی مجلس اعلام کرد به زودی دفاتر دستی (شما بخوانید دفاتر جاری ) ازدفترخانه جمع خواهد شدو لذا برخلاف تحلیل شما معتقدم به زودی با یک دستورالعمل مشابه ثبت آنی بساط دفاتر دستی را هم جمع خواهند کرد وآب ازآب هم تکان نخواهد خورد .باورنمی کنید منتظربمانید.

سردفتردار

باسلام همکارعزیز بشارت شما به عدم حذف دفاتر جاری بیشتر به شرکتهای وارد کننده پرینتر مخصوص چاپ دفاتراست ودرراستای همان حاشیه نویسی نامه یکی ازاین شرکتها توسط جناب انجم شعاع بود که این شرکت شیرازی همواره این هامش نویسی را مستند خود درتوجیه فروش این چاپگرها بیان می کند. لذا به نظرمی رسد اول درمورد جایگاه وتوجیهات قانونی اجرای ثبت آنی به نتیجه برسید بعد بروید سراغ حذف دفاتر . شاید شمامعتقدید که اجرای ثبت آنی کاملا قانونی است وشما ازمداحان این سامانه ویا سخنگوی سازمان شده اید .امید است رفع ابهام بفرمایید وشفاف نظرخود را درمورد ثبت آنی وجهات قانونی اجرای آن بیان بفرماییدو

همکارتهرانی

باسلام برجناب پیرزاده همکارعزیز مهمترین دلیل برای اثبات غیر قانونی بودن اجرای ثبت آنی و عدم انطباق موضوع با قانون دفاتر اسناد رسمی صرف نظرازاینکه مبانی توجیهی اجرای طرح ومواد مورد استناد شما به هیچ وجه ظهور در ایجاد تکلیف فراقانونی برای دفاتر نداشته وندارد ولی لطفا بند دومقدمه توجیهی طرح اصلاح قانون دفاتر وماده 18 اصلاحی طرح مذکور را درهمین قسمت درج کرده وتشریح کنید تاهمکاران دیگر هم نظرات خود را اعلام کنند. همین دو موضوع برای اثبات اینکه حتی خود طراحان طرح اصلاح قانون دفاتر مذعن ومقر به فقدان عناصر قانونی لازم برای اجرای ثبت آنی می باشند ،کافی است .به هرحال بنده منتظرمی مانم .

سامانه نشین

باتوجه به مراتبی که حضرتعالی فرموده واین همه عجایب جهان را با ذکر مواد قانون دفاتر درجهت عدم امکان حذف دفاتر بدون مقرره قانونی کشف کرده اید .حال اگر سازمان که ثبت آنی را به زعم شما کاملا قانونی به اجرا’ درآورده ، باتکا به همان شیوه قبلی وبدون انطباق قانون دفاتر راسا وبا دستورالعمل اجرائی حذف دفاتر اقدام به حذف کلیه دفاتر ازجمله دفاتر جاری نمود چه توضیحی دراین مورد خواهید داشت ؟؟؟مضافا ریاست سازمان شخقا بشارت حذف دفاتر را آنهم با لفظ بزودی داده اند .البته به نظرمی رسد جنابعالی سخن گوی ایشان ویا مسئول روابط عمومی سازمان شده اید ویا .........

همکار خراسانی

باسلام براستاد پیرمحمدی همکارعزیز حضرتعالی که علاقه وتخصصی درمورد قانون ومسائل حقوقی دارید لطفا درمورد نقدو بررسی طرح اصلاح قانون دفاتر هم مطالبی بنویسید وامکانی برای تبادل نظر همکاران ایجاد کنید .زمان به سرعت می گذرد و بزودی قراراست درکمیسیون حقوقی مجلس طرح اصلاح بررسی شود .

حسین صباحی

سلام دفتر جاری بزودی و احتمالا برای سال 1393 حذف می شود برای اطلاع بیشتر از این موضوع به وبلاگ دفتر اسناد رسمی 1603 تهران سربزنید . با تشکر http://daftar1603tehran.blogfa.com/

بابک

تشکر از اقا ناصر ,امیدوارم هر چه سریعتر به روز بشیم و خبر حذف دفاتر جاری را بشنویم دیگر از ناز کردن برخی ثبات ها خسته شده ایم چه لزومی دارد وقتی سیستمی ده جا سند ثبت می شود,اخر عصر ارتباطات و تکنولوژی است نه عصر تیرکمان .نایب الزیاره باشید در حرم حضرت معصومه س و قدر بدانید این فرصت را .