دفتر اسناد رسمی 35 قم
دفاتر اسناد رسمی، امور ثبتی و حقوقی

باسمه تعالی

به نظر میرسد حالا حالاها نباید منتظر حذف دفتر ثبت ( دفتر سر دفتر ) از دفاتر اسناد رسمی بود؟


اول : جایگاه مستحکم دفتر ثبت ( دفتر سردفتر ) در قوانین فعلی :


مطابق مواد 56 و 57 و 65 و 67 قانون ثبت اسناد و املاک کشور ( مصوب 1310 با اصلاحات بعدی ) و بند 10 از ماده 1 و مواد 2 و 4 و 18 ، آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک ( مصوب 1317 ) و ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی ( مصوب 1354 ) و مواد 1 و 2 و 3 و 5 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ( مصوب 1317 ) و بند یک از ماده 11 ائین نامه قانون دفاتراسناد رسمی ( مصوب 1354 ) دفاتر اسناد رسمی باید دفاتری به نام دفتر سردفتر داشته باشند که:
مجلد بوده و صفحات آن شماره شده باشند و بدوا کلیه صفحات آن به مهر و امضاء دادستان برسد و کلیه اسناد تنظیمی باید حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشیه سجل و ظهر در آن ثبت شود و پس از ثبت به امضاء اصحاب معامله و شهود و معرفین معتمدین و دفتریار و سردفتربرسد و این دفاتر مادامیکه صفحه سفید دارند باید مورد استفاده قرار گیرند .


نظر به اینکه وجود این دفاتر و درج اطلاعات سند حرف به حرف و جزء به جز در آن بر اساس قانون میباشد(ماده 56 قانون ثبت) لذا حذف این دفاتر و این روند جز با تصویب قانون میسر نخواهد بود .


دوم : دفتر سردفتر در مقررات جدید و ثبت آنی:


در هیچ یک از مقررات و قوانین مربوط به الکترونیکی شدن ثبت اسناد و ثبت آنی تصریح به حذف دفتر سردفتر و عدم درج مندرجات سند در آن نشده است و کماکان اسناد مطابق ماده 56 قانون ثبت، باید حرف به حرف و با تمام جزئیات در آن به ثبت برسند.
در مستندات ثبت آنی و ثبت الکترونیک ( قسمت دوم از بند و ماده 64 و بند ب از ماده 48 و بند م ماده 211 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، 1394 ـ 1390 ) حکایتی از حذف دفاتر سردفتر مشاهده نمیشود و بیشتر تاکید آن بر ثبت اسناد و الکترونیکی نمودن آنها به منظور تحقق یافت اهداف ذیل است :


سوم:اهداف در ثبت الکترونیک :

ـ افزایش بهرهوری اطلاعاتی.
ـ امکان پاسخ دهی آنی به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات در دفتر املاک ثبت،
ـ یکپارچه نمودن ثبت اسناد در سطح کشور.
ـ کاهش اسناد کاغذی .
که نظر به اجرایی شدن ثبت آنی تا کنون تمامی اهداف مذکور تحقق نیافته و در خصوص کاهش اسناد کاغذی نه تنها اسناد کاغذی کاهش نیافته بلکه نیتجه ای کاملا عکس داشته است و عدم حذف دفتر و طولانی شدن متون اسناد و تکلیف به اخذ و بایگانی نسخ مقدماتی اسناد و چند صفحه ای شدن اسناد خلاف مواد و اهداف مذکور در قانون برنامه پنج ساله برنامه پنج ساله پنجم توسعه میباشد .

چهارم : حذف دفتر ثبت نیاز به تصویب قانون دارد :

نظر به ضرورت وجود دفتر بر اساس مواد قانونی ( که در صدر به آنها اشاره شد)، حذف آن نیز باید به موجب قانون باشد و با بخشنامه نیز نمی توان اقدام به حذف آن نمود. مگر فارغ از قانون و آئین نامه و بخشنامه و مطابق آنچه در قضیه ازدیاد دفاتر اقدام شد عمل شود .
تنها جایی که به نظر میرسد می توان جایگاهی برای حذف دفاتر ثبت در دفاتر اسناد رسمی در نظر گرفت یا اینکه در شکل ثبت در آن تغییراتی داد و مثلا درج خلاصه ای از سند را الزامی نمود، طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی میباشد ( فایل pdf ) که در حال حاضر صرفا مواد 14 ، 16 ، 18 و 45 آن در کمیسوین صنایع و معادن مجلس به تصویب رسیده است و به نظر میرسد تا تصویب تمامی مواد آن و طرح آن در صحن مجلس و تصویب و تایید و اجرایی شدن آن راه طولانیی مانده است .

به فرض تصویب نهایی این طرح نیز جایگاهی برای حذف دفاتر ثبت در آن مشاهده نمیشود. مطابق ماده 14 طرح مذکور، ماده 18 قانون دفاتر به شرح ذیل اصلاح گردیده است :
ماده 18:(( کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق حداکثر ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون به صورت الکترونیک تنظیم و ثبت خواهد شد.
ثبت اسناد در دفاتر مذکور از طریق شبکه و به صورت برخط در بانک جامع اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضبط می گردد.
تبصره 1: اسناد تنظیمی در دفاتر مذکور علاوه بر امضای طرفین باید به امضای سردفتر برسد.
تبصره 2: آئین نامه چگونگی ثبت الکترونیک ، نحوه اقدام در موارد قطعی شبکه و عدم امکان استفاده از سیستم های الکترونیک ، زمان بندی تبدیل به روش، نحوه تنظیم و نگهداری دفاتر و چگونگی دسترسی به اطلاعات مربوط به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. ))
که اگر چه در ماده مذکور و سه ماده دیگر اشاره ای به ثبت در دفتر سردفتر نشده است لکن ضرورت وجود دفاتر ثبت (‌دفتر سردفتر) مطابق مواد 55 ، 56 و 65 و 67 قانون ثبت و مواد 2 و 4 آئین نامه آن کما کان به قوت خود باقی است و به فرض تصویب ماده 51 طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی (که طبق آن قانون دفاتر به فصل اول باب سوم قانون ثبت افزوده میشود) به مواد 55 و 56 و 65 و 67 قانون ثبت، خللی وارد نمیشود و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی خواهند بود.
لذا برای حذف دفتر سردفتر، نیاز به تصریح در طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و اصلاح مواد 55 و 56 و 65 و 67 قانون ثبت اسناد و املاک ( که طبق آنها ثبت در دفتر ضرورت دارد ) میباشد .
و به نظر میرسد به فرض تصریح مذکور تا تصویب و اجرایی شدن آن راه درازی مانده است و حالا حالاها نباید منتظر حذف دفتر ثبت جاری (دفتر سردفتر) از روند ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی بود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن مواد مستند عدم حذف دفتر را در ادامه مطلب ببینید.


مواد مستند عدم حذف دفتر :


از قانون ثبت :
ماده 49- وظایف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است:
ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون
ماده 55 مسئول دفتر باید نمره و تاریخ ثبت را با تعیین دفتری که سند در آن ثبت شده در روی هر سندی که ثبت می شود قید کرده و به امضای خود ممضی و به مهر دائره ثبت برساند.
ماده 56- اسناد باید حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشیه سجل و ظهر، ثبت شود.
ماده 65- امضای ثبت سند پس از قرائت آن بتوسط طرفین معامله یا وکلای آنها دلیل رضایت آنها خواهد بود.
ماده 67- ثبت سند باید برای شخص بیسواد قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر ثبت قید و از طرف معتمد امضاء گردد معامله کننده بیسواد نیز باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد.
از آئین نامه ق ثبت :
ماده‌ 1 ـ اداره‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ دارای‌ دفاتر زیر خواهد بود: ( اصلاحی‌ 8/11/1380)
1 ـ دفتر املاک‌.
2 ـ دفتر نماینده‌ املاک‌.
3 ـ دفتر املاک‌ توقیف‌ شده‌.
4 ـ دفتر ثبت‌ موقوفات‌.
5 ـ دفتر گواهی‌ امضا.
6 ـ دفتر سپرده ‌ها.
7 ـ دفتر توزیع‌ اظهارنامه ‌ها.
8 ـ دفتر املاک‌ مجهول‌ المالک‌.
9 ـ دفتر ثبت‌ شرکتها.
10 ـ دفتر اسناد رسمی‌.
11 ـ دفتر ثبت‌ قنوات‌.
12 ـ دفتر آمار و ثبت‌ اظهارنامه‌.
ماده‌ 2 ـ کلیه‌ دفاتر نامبرده‌ در ماده‌ قبل‌ باید مجلد بوده‌ و به‌ استثنای‌ دفتر توزیع‌ اظهارنامه‌ و دفتر املاک‌ مجهول‌ المالک‌ بقیه‌ دفاتر باید تمام‌ صفحات‌ آن‌را در بدو امر دادستان‌ شهرستان‌ محل‌ یا نماینده‌ او شماره‌ گذاشته‌ و امضا کرده‌ و به‌ مهر دادسرا ممهور و مجموع‌ عده‌ صفحات‌ را در صفحه‌ اول‌ و آخر دفتر با تمام‌ حروف‌ ذکر و قید نماید. ( اصلاحی‌ 1323)
ماده‌ 4 ـ دفاتر نامبرده‌ در ماده‌ یک‌ مادام‌ که‌ صفحه‌ سفید دارد مورد عمل‌ و پس‌ از اتمام‌ آن‌ مسئول‌ دفتر باید تعداد شماره‌ های‌ ثبت‌ را در آخر دفتر قید وبسته‌ نمونه‌ (امضا) نماید. ( اصلاحی‌ 8/11/1380 )


از قانون دفاتر اسناد رسمی :
ماده 18- کلیه اسناد در دفترخانه های اسناد رسمی و در اوراق مخصوص که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار دفترخانه قرار داده می شود تنظیم و فقط در یک دفتر به نام دفتر سردفتر نامیده می شود ثبت میگردد دو ثبت سند بامضای اصحاب معامله و سردفتر و دفتر یار خواهد رسید مگر آنکه دفترخانه فاقد دفتریار باشد.


از آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317:
ماده 1: دفاتر اسناد سمی باید مجلد بوده وتمام صفحات آن را در بدو امر مدعی العموم بدایت محل یا نماینده او شماره گذارده به امضاء خود ممضی و به مهمر پارکه مهر نماید.
ماده 2: مجموع عدة صفحات هر دفتر را باید مدعی العموم یا نمایندة او با تمام حروف در صفحه اول و آخر دفتر با ذکر تاریخ قید کند.

ماده3 : دفاتر ثبت اسناد مادام که صفحة سفید دارد استعمال می شود و پس از تمام شدن متصدی دفتر ذیل آن را بسته و در ضمن صورتمجلسی که بلافاصله پس از آخرین ثبت دفتر نوشته می شود ختم دفتر را قید کرده و امضاء می نماید.
ماده 5. کلیة سردفتران و دفتریاران و نمایندگان موظفند اسناد و دفاتر را مطابق نمونه ای که داده اند امضاء نمایند.

از آئین نامه های بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14- 17-19-20-24-28-37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 17 دی ماه 1354.
ماده11- دفترخانه ها باید دارای دفاتر ذیل باشند:
1- یک نسخه دفتر ثبت اسناد که پلمب شده و اسناد در آن ثبت می شود.

از طرح اصلاح قانون دفاتر ( مواد تصویبی).


ماده 14 طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران :
کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی ، ازدواج و طلاق حداکثر ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون به صورت الکترونیک تنظیم و ثبت خواهد شد.
ثبت اسناد در دفاتر مذکور از طریق شبکه و به صورت برخط در بانک جامع اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضبط می گردد.
تبصره 1 : اسناد تنظیمی در دفاتر مذکور علاوه بر امضای طرفین باید به امضای سردفتر برسد.
تبصره 2 : آئین نامه چگونگی ثبت الکترونیک ، نحوه اقدام در موارد قطعی شبکه و عدم امکان استفاده از سیستم های الکترونیک ، زمان بندی تبدیل به روش ، نحوه تنظیم و نگهداری دفاتر و چگونگی دسترسی به اطلاعات مربوط به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده 16 طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران :
سردفتر پس از تنظیم و ثبت سند ، تصاویر سوابق مربوط را از سامانه دریافت و گواهی نموده و در اختیار طرفین قرار می دهد. چنانچه مرجع قضایی ملاحظه سوابق را ضروری بداند ، امکان دسترسی مرجع به مذکور به بانک اطلاعات مربوطه فراهم خواهد شد.
نحوه و ترتیب دسترسی به موجب مقررات آئین نامه موضوع ماده 18 این قانون خواهد بود.
ماده 18 طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران:
سردفتران و دفتریاران مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از آئین نامه ، بخشنامه ها و دستورالعمل اجرایی که رئیس قوه قضائیه برای آنها مقرر می دارد و نیز بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان ثبت متابعت نمایند. همچنین مواد 49 تا 69 قانون ثبت اسناد و املاک کشور در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق نیز جاری است.
ماده 45 طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران :
شوراهای عالی، کانون های استان ها و کلیه سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مکلفند همکاری و هماهنگی لازم جهت تهیه و استقرار سخت افزارها ، نرم افزارها و فرم های مورد نیاز ثبت اسناد رسمی و وقایع ازدواج و طلاق در دفاتر را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عمل آورند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است سیاستگذاری و اقدامات لازم جهت دسترسی سریع و آسان اشخاص به ثبت رسمی را فراهم نماید.

از قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه:
ماده46ـ به منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهرهوری در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام میشود:
بند (و): سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است:
(2)ـ در راسـتای توسـعه سامانه یکپارچه ثبـت اسناد رسـمی و امـلاک، نسبـت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.
ماده48ـ به منظور توسعه دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک وعرضه خدمات الکترونیک و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیک و کاهش اسناد کاغذی اقدامهای زیر انجام می‌شود:
( ب) ـ سند الکترونیکی در حکم سند کاغذی است مشروط بر آن که اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد.
ماده 211-(بندم): سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند، به‌نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به کارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراهم شود
(2)ـ در راسـتای توسـعه سامانه یکپارچه ثبـت اسناد رسـمی و امـلاک، نسبـت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

[ شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢ ] [ ۸:٤٠ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دفتر اسناد رسمی 35 قم سردفتر : ناصر پیر محمدی دفتریار : ابراهیم عباسی. نشانی : قم خ توحید نبش توحید 22. تلفن38816500 - 025 و 38825559 - 025 تاریخ تاسیس 15/1/1382. هدف این وبلاگ تبادل اطلاعات و نظرات با همکاران و خوانندگان. آنچه در این وبلاگ می آید، ( جز آنچه جنبه خبری و اطلاع رسانی دارد)نظرات مدیر وبلاگ و در قسمت نظرات( کامنتها) نظرات شخصی کامنت گذارنده است و استنباط نهایی با توجه به تبادل نظرها با خوانندگان میباشد .
امکانات وب
RSS Feedنويسندگان
لینک دوستان
موضوعات وب